35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2022 vervangen door € 30.674.140.000. Tevens wordt in artikel 3 het bedrag van de decentralisatie-uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2022 vervangen door € 954.948.000.

B

De begrotingsstaat van gemeentefonds (B) voor het jaar 2022 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

35.771.115

35.771.115

35.771.115

         
 

Beleidsartikelen

     

1

gemeentefonds

35.771.115

35.771.115

35.771.115

Toelichting

Algemeen

Naar aanleiding van het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het Kabinet structureel € 150 mln. beschikbaar gesteld voor de versterking van de directe dienstverlening aan inwoners door gemeenten. Deze middelen worden voor een groot deel via het gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeenten en worden daartoe overgeheveld vanuit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Art 1. gemeentefonds

De extra middelen worden via de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen verstrekt vanaf artikel 1 van de begroting van het gemeentefonds.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn de standen van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de ontwerpbegroting 2022 vóór tweede nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2022 na tweede nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Gemeentefonds

           
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

34.645.308

35.677.115

33.451.111

33.260.380

33.052.424

32.996.758

 

Versterking dienstverlening gemeenten

 

94.000

93.000

90.000

90.000

95.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.645.308

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

               
 

Totaal gemeentefonds

           
 

Stand voor tweede nota van wijziging

34.645.308

35.677.115

33.451.111

33.260.380

33.052.424

32.996.758

 

Versterking dienstverlening gemeenten

 

94.000

93.000

90.000

90.000

95.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.645.308

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

               

1

Gemeentefonds

           
 

Stand vóór tweede nota van wijziging

34.806.992

35.677.115

33.451.111

33.260.380

33.052.424

32.996.758

 

Versterking dienstverlening gemeenten

 

94.000

93.000

90.000

90.000

95.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.806.992

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

               
 

Totaal gemeentefonds

           
 

Stand voor tweede nota van wijziging

34.806.992

35.677.115

33.451.111

33.260.380

33.052.424

32.996.758

 

Versterking dienstverlening gemeenten

 

94.000

93.000

90.000

90.000

95.000

 

Stand na tweede nota van wijziging

34.806.992

35.771.115

33.544.111

33.350.380

33.142.424

33.091.758

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Naar boven