35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2021

Ter kennisneming stuur ik uw Kamer een afschrift van mijn brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen. Dit betekent dat de krimpregio’s deze middelen ook in 2022 zullen ontvangen1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven