35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2022

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt het in de eerste zin genoemde bedrag verhoogd met 500.000.000.

II

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 Gemeentefonds het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement reserveert 500 miljoen voor het gemeentefonds ten bate van armoedebestrijding. Armoede is in het rijke Nederland een niet te onderschatten probleem dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. De effecten van de coronacrisis worden hierbij nog niet mee gerekend. Armoede bleek de afgelopen jaren in Nederland hardnekkig. Intensivering van geld voor armoedebestrijding is daarmee op zijn plaats, mede met het oog op de coronacrisis. Gemeenten kunnen het geld van dit amendement breed inzetten voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening, individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand et cetera, mits het wel gericht is op armoedebestrijding. Het is de bedoeling van de indiener dat ook in de jaren na 2022 dit bedrag in het gemeentefonds gereserveerd wordt voor armoedebestrijding. Dit wordt voor 2022 betaald uit algemene middelen. De dekking voor de structurele kosten wordt gevonden in de invoering van een progressief belastingtarief in box 2, met een bate van 500 miljoen.

Van Kent

Naar boven