35 925 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2022

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 5

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt het in de eerste zin genoemde bedrag verhoogd met 1.000.000.000.

II

In de begrotingsstaat worden in artikel 1 Gemeentefonds het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000.000 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor gemeenten. Veel gemeenten verkeren in een financieel slechte positie door de vele extra taken waarvoor niet voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld. Daardoor wordt er bezuinigd op belangrijke voorzieningen voor mensen zoals thuiszorg, inkomensondersteuning, daklozenopvang of voorzieningen voor sport en cultuur. De gemeentelijke lasten voor mensen stijgen en gemeenten zien zich genoodzaakt meer uit te geven aan bijvoorbeeld boa’s, vanwege de extra uitdagingen op het gebied van handhaving en het gebrek aan politieagenten. De grote tekorten op het gebied van jeugdzorg worden niet geheel ingelost door het toegezegde bedrag van 1,3 miljard en ook de stijging van het accres achten indieners niet voldoende om het niveau van de voorzieningen voor mensen op peil te houden en te verbeteren. Indieners vinden het daardoor noodzakelijk extra geld toe te zeggen aan gemeenten om deze problemen op te lossen. De 1 miljard kan worden gedekt door de bankenbelasting te verhogen. De dekking vinden de indieners in een taakstellende verhoging van de bankenbelasting met 1 miljard, dat wordt voorgelegd als wijziging van het belastingplan.

Leijten Alkaya

Naar boven