35 908 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet ter implementatie van de richtlijn tot wijziging van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 november 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel AAA, vervalt de zinsnede «met uitzondering van artikel 3A:48,».

B

Artikel I, onderdeel FFF, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 2, onder d, komt te luiden:

d. In de numerieke volgorde worden ingevoegd:

3A:11b

3A:13a, eerste en derde lid

3A:13b, eerste lid

3A:16b

3A:20b, eerste en tweede lid

3A:52, eerste en tweede lid

3A:53, eerste lid

3A:54, eerste, derde en vijfde lid

3A:56, eerste lid

3A:57a, eerste lid

3A:63a

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. In de opsomming van artikelen in het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt in de numerieke volgorde «4:23a» ingevoegd.

C

Na artikel II, onderdeel L, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

La

In artikel 212mm, eerste lid, wordt «Europese Economscue Ruimte» vervangen door «Europese Economische Ruimte».

D

In artikel II, onderdeel O, wordt «financiele instrumenten» vervangen door «financiële instrumenten».

E

In artikel III, onderdelen A en B, vervalt telkens de zinsnede «met uitzondering van artikel 3A:48,».

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat een aantal wetstechnische verbeteringen. Deze worden hieronder toegelicht.

A en E

De goedkeuring van het bedrijfssaneringsplan overeenkomstig artikel 3A:48 Wft is in het wetsvoorstel uitgezonderd van het bijzondere regime dat volgt uit artikel 3A:64 Wft en de Awb-bijlagen. De reden hiervoor was dat het bedrijfssaneringsplan in eerste instantie niet is aangemerkt als crisisbeheersingsmaatregel zoals de andere afwikkelingsinstrumenten uit de richtlijn dat wel zijn. Bij nader inzien is het bedrijfssaneringsplan een vaststaand onderdeel van het instrument van bail-in zodat hier ook het versnelde regime op van toepassing moet zijn.

B

In het kader van de handhaafbaarheid is een viertal artikelen toegevoegd die niet op de bijlagen behorende bij de artikelen 1:79 en 1:80 waren geplaatst.

Daarnaast is een abusievelijk verkeerd geformuleerd onderdeel aangepast, zodat artikel 4:23a Wft, met betrekking tot de verkoop van bepaalde passiva aan niet-professionele beleggers, in de bijlagen in de opsomming van artikelen van het Deel gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt toegevoegd.

C en D

Deze onderdelen herstellen een verschrijving.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven