35 907 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties)

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 oktober 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel H, wordt het voorgestelde artikel 3:33ba als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «ten minste elk kwartaal en voorts op verzoek van de Nederlandsche Bank aan de Nederlandsche Bank de informatie, bedoeld in artikel 21, van de richtlijn gedekte obligaties» vervangen door «de Nederlandsche Bank periodiek alsmede op verzoek informatie aan de hand waarvan deze kan vaststellen of de uitgevende bank voldoet aan artikel 3:33a, tweede lid».

2. Aan het derde lid wordt toegevoegd «en de periodiciteit.»

B

In artikel I, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 3:33b, derde lid, na «met betrekking tot» ingevoegd «de verplichtingen, bedoeld in het tweede lid,».

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat een aantal wetstechnische verbeteringen van het wetsvoorstel. Deze worden hieronder toegelicht. Deze nota wordt uitgebracht mede namens de Minister voor Rechtsbescherming.

A

In artikel 3:33ba, eerste lid, wordt de frequentie waarop een bank die gedekte obligaties uitgeeft informatie dient te verstrekken aan de Nederlandsche Bank, gewijzigd. Bij algemene maatregel van bestuur zal de periodiciteit voor het verstrekken van de informatie worden bepaald. Dit biedt de mogelijkheid om te regelen dat bepaalde informatie minder vaak dan elk kwartaal dient te worden verstrekt, hetgeen bijdraagt aan het verlagen van de lastendruk.

B

Aan artikel 3:33b, derde lid, wordt een grondslag toegevoegd zodat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de berekening van het dekkingsvereiste, waaronder het uitgangspunt dat de waardering van de verplichtingen op nominale waarde plaatsvindt. Gelet op de technische aard van voornoemde regels wordt uitwerking op het niveau van algemene maatregel van bestuur passend geacht.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven