35 853 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele verbeteringen en voorts enkele preciseringen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van coronatoegangsbewijzen aan te brengen in de Wet publieke gezondheid;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6ba wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Onder deze regels worden mede verstaan regels over de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens over de gezondheid als bedoeld in artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

B

Artikel 58a wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepaling van coronatoegangsbewijs wordt «vaccinatie tegen SARS-CoV-2» vervangen door «vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2».

2. In de begripsbepaling van resultaat wordt «vaccinatie tegen covid-19» vervangen door «vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2».

C

Artikel 58ra, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «vaccinatie tegen covid-19» wordt telkens vervangen door «vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2».

2. In onderdeel b, wordt «testuitslag» vervangen door «bewijs van een testuitslag».

D

Artikel 58rc wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b van het tweede lid, wordt «zich zelf» vervangen door «zichzelf».

2. In het derde lid, wordt «de voor deze uitvoering noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens» vervangen door «de voor de uitvoering van dit artikel noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens».

E

Artikel 58re wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid, wordt «De uitvoerder van de test,» vervangen door «Onze Minister, het RIVM, de uitvoerder van de test,» en wordt «de geteste persoon» vervangen door «de geteste persoon, de gevaccineerde persoon, de herstelde persoon, de persoon, bedoeld in artikel 58ra, negende lid, de personen of organisaties die de in artikel 6ba bedoelde EU-rechtshandelingen uitvoeren».

2. In onderdeel a van het negende lid wordt «De uitvoerder van de test, de toediener van het vaccin of de verklaarder van het herstel» vervangen door «Onze Minister, het RIVM, de uitvoerder van de test, de toediener van het vaccin, de verklaarder van het herstel of de personen of organisaties die de in artikel 6ba bedoelde EU-rechtshandelingen uitvoeren».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Naar boven