Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 850 XIX Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.

In het tweede lid van artikel 1 van dit wetsvoorstel wordt artikel 1 van de wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 XIX, nr. 1) gewijzigd. Deze wijziging heeft ten doel bijdragen aan departementale begrotingen of begrotingsfondsen via budgetoverboekingen te kunnen laten plaatsvinden. Het beschikbaar stellen van middelen uit de begroting van het Nationaal Groeifonds (NGF) aan vakdepartementen die NGF-projecten uitvoeren, vindt plaats via budgetoverboekingen. Over deze handelwijze heeft afstemming plaatsgevonden met de Algemene Rekenkamer. In de oorspronkelijke formulering van artikel 1 van de wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 werden alleen betalingen uit het NGF voorzien en was geen rekening gehouden met de systematiek van budgetoverboekingen. Met onderhavige wijziging waarbij «tevens» en «en ontvangsten» uit het genoemde artikel 1 worden geschrapt, wordt in de mogelijkheid van budgetoverboeking voorzien. De budgetoverboekingen worden via (suppletoire) begrotingen aan het parlement voorgelegd. De verantwoording van de NGF-middelen zal plaatsvinden via de departementale jaarverslagen respectievelijk begrotingsfondsen. Het jaarverslag van het Nationaal Groeifonds rapporteert over het totaal van goedgekeurde projecten via een overzichtsconstructie. Deze handelwijze is gebruikelijk bij het informeren van de Staten-Generaal over het ter beschikking stellen van middelen op diverse begrotingshoofdstukken voor één doel.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,S.A. Blok

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2021

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2021. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

 • 1. Leeswijzer.

 • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

 • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

 • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabel zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

1.000.000

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Project AiNed

2

‒ 4.400

Project QuantumDeltaNL

2

‒ 5.400

Project RegMed XB

2

‒ 2.300

Apparaatskosten NGF

11

‒ 4.327

Loonbijstelling

11

7.502

Prijsbijstelling

11

8.662

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

999.737

Toelichting

Voor drie toegekende NGF-projecten uit de pijler Research & development en Innovatie is een eerste tranche aan middelen overgeboekt naar de begroting van EZK. Dit betreft de volgende projecten:

AiNed

Aan het project AiNed is € 44 mln toegekend voor een start met de ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)-labs, het AI-talentprogramma, de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieprogramma’s. Hiervan is de eerste € 4,4 mln overgeheveld naar de EZK-begroting.

QuantumDeltaNL

Het voorstel QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Quantum is een ontwikkelende technologie, die een ‘game-changer’ kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden. Er is een bedrag van € 54 mln toegekend aan dit project voor de financiering van de eerste fase, waarvan € 5,4 mln is overgeboekt naar de begroting van uitvoerend departement EZK.

RegMed XB

Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Voor de eerste fase van het project is € 23 mln toegekend, waarvan € 2,3 mln is overgeheveld naar de begroting van uitvoerend departement EZK.

Apparaatskosten NGF

Onder de apparaatskosten vallen de uitgaven van € 4,3 mln voor de kosten van de adviescommissie NGF, de ondersteuning van de adviescommissie, inhuur van externe expertise en de kosten voor het fondsbeheer.

Loonbijstelling

Dit betreft de looncompensatie over het gehele NGF-budget.

Prijsbijstelling

Dit betreft de prijscompensatie over het gehele NGF-budget.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021

Er is geen sprake van ontvangstenmutaties bij deze 1e suppletoire begroting 2021.

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.834

0

1.331.834

0

1.331.834

0

0

0

0

          

Uitgaven

331.834

0

331.834

0

331.834

0

0

0

0

          

Subsidies (regelingen)

331.834

0

331.834

‒ 13.880

317.954

‒ 17.030

‒ 24.220

‒ 22.730

‒ 20.840

Onverdeeld pijler 1

331.834

0

331.834

‒ 13.880

317.954

‒ 17.030

‒ 24.220

‒ 22.730

‒ 20.840

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

13.880

13.880

17.030

24.220

22.730

20.840

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage OCW

0

0

0

3.300

3.300

4.800

8.950

7.950

6.950

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage SZW

0

0

0

200

200

1.700

4.450

3.950

2.450

NGF - project Transitie naar innovatief en toekomstbestendigonderwijs bijdrage OCW

0

0

0

10.380

10.380

10.530

10.820

10.830

11.440

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 4 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.834

0

1.331.834

0

1.331.834

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.834

0

1.331.834

0

1.331.834

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget in 2021 van € 331,8 mln heeft € 13,9 mln betrekking op de voorwaardelijke toekenningen aan de projecten Leven lang ontwikkelen en Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs. Het percentage juridisch verplicht is daarmee 4%.

Toelichting

Verplichtingen

Er zijn voor pijler 1 Kennisontwikkeling voorwaardelijke toekenningen gedaan voor een bedrag van € 124,3 mln ten behoeve van de projecten Leven lang ontwikkelen en Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Van het geraamde bedrag van € 1,331 mld aan verplichtingen is een bedrag van € 1,207 mld nog niet (voorwaardelijk) toegekend aan projecten.

Uitgaven

Subsidies

De kasmiddelen van in totaal € 13,9 mln in 2021 voor de voorwaardelijke toekenningen zijn overgeheveld naar de categorie Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken. Voor een nadere toelichting zie onder Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Het bedrag van € 124,3 mln aan voorwaardelijke toekenning is conform de verdeling in tabel 5 verdeeld over het project Leven lang Ontwikkelen en het project Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs.

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

Het voorstel Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen (LLO) investeert in het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht. Deze investering voorziet in een behoefte bij werkgevers en werknemers aan een overzicht van het aanbod van scholing en daarvoor beschikbare financieringsmogelijkheden.

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

Het voorstel transitie naar innovatief en toekomsbestendig onderwijs investeer in een nationaal onderwijslab. Het Nationaal Onderwijslab wordt als een publieke voorziening opgezet om een impuls te geven aan de innovatie van digitale leer- en hulpmiddelen.

Tabel 5 NGF-projecten Kennisontwikkeling (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

Voorwaardelijke toekenning

3,3

4,8

8,95

7,95

6,95

0

0

31,9

SZW

Voorwaardelijke toekenning

0,2

1,7

4,45

3,95

2,45

0

0

12,8

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

OCW

Voorwaardelijke toekenning

10,38

10,53

10,82

10,83

11,44

12,27

13,33

79,6

Totaal toekenningen Kennisontwikkeling

  

13,9

17,0

24,2

22,7

20,8

12,3

13,3

124,3

waarvan

OCW

Voorwaardelijke toekenning

13,7

15,3

19,8

18,8

18,4

12,3

13,3

111,5

waarvan

SZW

Voorwaardelijke toekenning

0,2

1,7

4,5

4,0

2,5

0,0

0,0

12,8

Reserveringen

Naast bovenstaande voorwaardelijke toekenningen is er voor de projecten ook een bedrag gereserveerd van € 108 mln.

Tabel 6 Reserveringen Kennisontwikkeling (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

22,5

SZW

22,5

Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

OCW

63,0

Totaal reservering Kennisontwikkeling

 

108,0

waarvan

OCW

85,5

waarvan

SZW

22,5

Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds van 09 april 2021 (Kamerstuk 35 570-XIX, nr. I) voor een nadere toelichting.

3.2 Beleidsartikel 2 Research & development (R&D) en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Research & development (R&D) en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

‒ 121.000

1.210.833

0

0

0

0

          

Uitgaven

331.833

0

331.833

‒ 12.100

319.733

0

0

0

0

          

Subsidies (regelingen)

331.833

0

331.833

‒ 17.950

313.883

‒ 77.380

‒ 125.860

‒ 156.390

‒ 113.190

Onverdeeld pijler 2

331.833

0

331.833

‒ 17.950

313.883

‒ 77.380

‒ 125.860

‒ 156.390

‒ 113.190

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

5.850

5.850

77.380

125.860

156.390

113.190

NGF - project AiNed bijdrage EZK

0

0

0

0

0

13.200

22.000

26.400

17.600

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie bijdrage EZK

0

0

0

3.650

3.650

18.250

21.900

21.900

7.300

NGF - project Health-RI bijdrage EZK

0

0

0

2.200

2.200

4.400

6.600

6.600

2.200

NGF - project QuantumDeltaNL bijdrage EZK

0

0

0

0

0

33.600

61.800

84.600

73.800

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

0

0

0

0

0

7.930

13.560

16.890

12.290

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

‒ 121.000

1.210.833

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

‒ 121.000

1.210.833

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget in 2021 van € 319,7 mln heeft € 5,9 mln betrekking op de voorwaardelijke toekenningen aan de projecten Groenvermogen van de Nederlandse economie en Health-RI. Het percentage juridisch verplicht is daarmee 2%.

Toelichting

Verplichtingen

Vanuit het NGF is voor € 121 mln aan verplichtingen overgeheveld naar de EZK-begroting voor de uitvoering van de volgende projecten (zie ook Tabel 9):

 • AiNed (€ 44 mln);

 • QuantumDeltaNL (€ 54 mln);

 • RegMed XB (€ 23 mln).

Daarnaast zijn voor 5 projecten voorwaardelijke toekenningen gedaan voor een bedrag van in totaal € 400,3 mln.

Van de resterende verplichtingenruimte van € 1,21 mld is derhalve een bedrag van € 821 mln nog niet (voorwaardelijk) toegekend.

Uitgaven

Subsidies

De kasmiddelen van in totaal € 12,1 mln in 2021 voor de toekenningen en de voorwaardelijke toekenningen zijn overgeheveld naar de categorie Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken. Voor een nadere toelichting zie onder Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofstukken

Het bedrag van € 121 mln aan toekenningen en € 400,3 mln aan voorwaardelijke toekenningen is verdeeld over de onderstaande projecten, zoals weergegeven in tabel 9 NGF-projecten Research & development (R&D) en innovatie. Het kasbedrag voor de projecten AiNed (€ 4,4 mln), QuantumDeltaNL (€ 5,4 mln) en RegMed XB (€ 2,3 mln) in 2021 is overgeheveld naar de EZK-begroting voor de uitvoering van deze projecten.

AiNed

Aan het project AiNed is € 44 mln toegekend voor een start met de ELSA (Ethical, Legal and Social Aspects)-labs, het AI-talentprogramma, de Europese kennisnetwerken en de Europese innovatieprogramma’s. Daarnaast is € 44 mln voorwaardelijk toegekend ten behoeve van de vervolgfinanciering van deze activiteiten. Dit wordt toegekend als het programma voldoende voortgang op de KPI’s en programma-uitvoering laat zien.

Groenvermogen van de Nederlandse economie

Aan het project Groenvermogen van de Nederlandse economie is voorwaardelijk € 73 mln toegekend. Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie. Wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, worden de middelen definitief toegekend.

Health-RI

Aan het project Health-RI is € 22 mln voorwaardelijk toegekend voor de financiering van de eerste fase van het programma. Het voorstel Health-RI investeert in (i) de ontwikkeling van een geïntegreerde, nationale gezondheidsdata- en onderzoeksinfrastructuur, (ii) het wegnemen van sociale en organisatorische belemmeringen door middel van een afsprakenstelsel, (iii) een centraal punt voor data-uitgifte. Het doel is om innovatie in de life sciences and health-sector te stimuleren door data van Nederlandse ziekenhuizen en zorgorganisaties, kennisinstellingen, organisaties in de publieke gezondheid, patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen en bedrijven te standaardiseren en met elkaar te verbinden. Het voorstel richt zich op het delen en gebruiken van (onderzoeks)data.

QuantumDeltaNL

Aan het project QuantumDeltaNL is € 54 mln toegekend voor de uitvoering van de eerste fase van het project. Daarnaast is € 228 mln voorwaardelijke toegekend. Het voorstel QuantumDeltaNL richt zich op het versterken van Nederlands quantum-ecosysteem, door te investeren in (1) quantumcomputing, (2) quantumnetwerken en (3) quantumsensing. Quantum is een ontwikkelende technologie, die een ‘game-changer’ kan zijn op het gebied van rekenkracht en daarmee voor nieuwe verdienmodellen en oplossingen voor maatschappelijke problemen kan zorgen. Door quantumtechnologie kunnen in de toekomst mogelijk veel veiligere netwerken en communicatie tot stand gebracht worden.

RegMed XB

Het voorstel RegMed XB investeert in de bouw van vier pilotfabrieken voor de verdere ontwikkeling van regeneratieve gezondheidszorg. Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe behandelingen te ontwikkelen die slim gebruik maken van het zelf herstellend vermogen van ons lichaam. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gentherapie en (stam)celtherapie. Het doel van RegMed XB is enerzijds op lange termijn chronische ziekten te kunnen voorkomen of genezen, en anderzijds het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt. Aan het project is € 23 mln toegekend voor de financiering van de eerste fase. Daarnaast is voorwaardelijk € 33 mln toegekend voor het overige deel van het project.

Tabel 9 NGF-projecten Research & development (R&D) en innovatie (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

20211

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal

AiNed

EZK

Toekenning

4,4

8,8

13,2

13,2

4,4

 

44,0

Voorwaardelijke toekenning

 

4,4

8,8

13,2

13,2

4,4

44,0

  

Totaal AiNed

4,4

13,2

22,0

26,4

17,6

4,4

88,0

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

Toekenning

       

Voorwaardelijke toekenning

3,7

18,3

21,9

21,9

7,3

 

73,0

  

Totaal Groenvermogen

3,7

18,3

21,9

21,9

7,3

 

73,0

Health-RI

EZK

Toekenning

       

Voorwaardelijke toekenning

2,2

4,4

6,6

6,6

2,2

 

22,0

  

Totaal Health-RI

2,2

4,4

6,6

6,6

2,2

 

22,0

QuantumDeltaNL

EZK

Toekenning

5,4

10,8

16,2

16,2

5,4

 

54,0

Voorwaardelijke toekenning

 

22,8

45,6

68,4

68,4

22,8

228,0

  

Totaal QuantumDeltaNL

5,4

33,6

61,8

84,6

73,8

22,8

282,0

RegMed XB

EZK

Toekenning

2,3

4,6

6,9

6,9

2,3

 

23,0

Voorwaardelijke toekenning

 

3,3

6,7

10,0

10,0

3,3

33,3

  

Totaal RegMed XB

2,3

7,9

13,6

16,9

12,3

3,3

56,3

Totaal Toekenningen R&D&I

  

18,0

77,4

125,9

156,4

113,2

30,5

521,3

waarvan

EZK

Toekenning

12,1

24,2

36,3

36,3

12,1

0,0

121,0

waarvan

EZK

Voorwaardelijke toekenning

5,9

53,2

89,6

120,1

101,1

30,5

400,3

X Noot
1

De kasbedragen van de toekenningen in 2021 (in totaal € 12,1 mln) zijn overgeheveld naar de EZK-begroting, beleidsartikel 2.

Reserveringen

Naast bovenstaande toekenningen en voorwaardelijke toekenningen is er voor 4 projecten gezamenlijk ook een bedrag van € 833 mln gereserveerd.

Tabel 10 Reserveringen Research & development (R&D) en innovatie (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

AiNed

EZK

188

Groenvermogen van de Nederlandse economie

EZK

265

Health-RI

EZK

47

QuantumDeltaNL

EZK

333

Totaal reservering R&D&I

EZK

833

Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds van 09 april 2021 (Kamerstuk 35 570-XIX, nr. I) voor een nadere toelichting.

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

0

1.331.833

0

0

0

0

          

Uitgaven

331.833

0

331.833

0

331.833

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

331.833

0

331.833

0

331.833

0

0

0

0

Onverdeeld pijler 3

331.833

0

331.833

0

331.833

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

0

1.331.833

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.833

0

1.331.833

0

1.331.833

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Er zijn op basis van het advies van de beoordelingsadviescommissie vooralsnog geen (voorwaardelijke) toekenningen voor projecten die vallen onder artikel 3 Infrastructuur. Daarmee is 0% van het budget juridisch verplicht.

Toelichting

Reserveringen

Er is op advies van de beoordelingsadviescommissie voor drie projecten voor een totaal bedrag van € 2,5 mld aan NGF-bijdrage gereserveerd. Zie tabel 13.

Tabel 13 Reserveringen Infrastructuur (bedragen x € 1 mln)

Omschrijving

  

Schaalsprong OV Zuidelijke Randstad

IenW

1.000

Schaalsprong OV MRA

IenW

1.500

Brainport

IenW

30

Totaal reservering Infrastructuur

IenW

2.530

Zie Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds van 09 april 2021 (Kamerstuk 35 570-XIX, nr. I) voor een nadere toelichting.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

Tabel 14 Budgettaire gevolgen artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.500

0

4.500

11.837

16.337

32.308

48.447

64.585

64.585

          

Uitgaven

4.500

0

4.500

11.837

16.337

32.308

48.447

64.585

64.585

          

Personele uitgaven

4.500

0

4.500

3.175

7.675

14.971

22.431

29.890

29.890

Personele uitgaven

4.500

0

4.500

‒ 4.327

173

0

0

0

0

Looncompensatie

0

0

0

7.502

7.502

14.971

22.431

29.890

29.890

          

Materiële uitgaven

0

0

0

8.662

8.662

17.337

26.016

34.695

34.695

Prijscompensatie

0

0

0

8.662

8.662

17.337

26.016

34.695

34.695

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele uitgaven

Onder de personele uitgaven van € 4,3 mln vallen de kosten van de adviescommissie NGF, de ondersteuning van de adviescommissie en de kosten voor het fondsbeheer. Hieronder vallen:

 • De ondersteuning van de adviescommissie door de stafdirectie voor een bedrag van € 1,6 mln;

 • Het inhuren van expertise ter ondersteuning van de adviescommissie en de onkostenvergoeding voor de adviescommissie voor een bedrag van € 1,1 mln;

 • Inzet van het CPB ter ondersteuning van de adviescommissie voor een bedrag van € 0,2 mln;

 • Inzet van RVO voor de algemene klantcontactfaciliteit voor een bedrag van € 0,06 mln;

 • De kosten van het fondsbeheer voor een bedrag van € 1,3 mln.

Bovenstaande bedragen zijn overgeheveld naar de EZK-begroting (beleidsartikel 1 en artikel 40) waar de verantwoording van de apparaatskosten van het NGF zal plaatsvinden.

Daarnaast is de looncompensatie over het gehele NGF-budget tijdelijk geboekt op het artikel Apparaat. Bij Miljoenennota zal een verdeling plaatsvinden naar de betreffende artikelen van de NGF-begroting.

Materiele uitgaven

De prijscompensatie over het gehele NGF-budget is tijdelijk geboekt op het artikel Apparaat. Bij Miljoenennota zal een verdeling plaatsvinden naar de betreffende artikelen van de NGF-begroting.

Naar boven