35 850 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID NIJBOER

Ontvangen 6 juli 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 17.100 (x € 1.000).

Toelichting

De gelden die voor de uitvoeringskosten van de Baangerelateerde Investeringskorting werden toegekend aan het RVO worden met dit amendement overgeheveld naar de OCW begroting ten behoeve van de lerarenbeurs.

Nijboer

Naar boven