Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 XVI Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2020

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • 2. de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en SportH.M.de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste uitgavenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2020 (bedragen x € 1.000)
  

Uitgaven 20201

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020

 

18.846.295

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

5.349.608

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

24.195.903

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

3.490.943

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

27.686.846

Slotwetmutaties

 

‒ 437.023

   

Stand Realisatie 2020

 

27.249.823

X Noot
1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2020 (bedragen x € 1000)
 

Art.nr.

Uitgaven 20201

Belangrijkste slotwetmutaties

  

Realisaties COVID-19

1

‒ 367.540

Realisaties COVID-19

2

‒ 315.729

Realisaties COVID-19

3

‒ 58.790

Realisaties subsidies

3

40.658

Realisaties COVID-19

4

‒ 52.594

Realisaties bekostiging

4

‒ 30.637

Realisaties subsidies

4

‒ 11.144

Realisatie Zorgtoeslag

8

‒ 9.082

Desaldering Zorgtoeslag

8

460.000

Realisaties COVID-19

9

43.127

Realisatie apparaat

10

‒ 19.002

   

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Diverse artikelen

‒ 116.290

   

Totaal slotwetmutaties

 

‒ 437.023

X Noot
1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

2 Overzicht belangrijkste suppletoire verplichtingenmutaties 2020 (Slotwet)

In deze paragraaf worden de belangrijkste verplichtingenmutaties toegelicht.

Overzicht suppletoire verplichtingenmutaties 2020 (bedragen x € 1.000)
  

Verplichtingen 20201

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020

 

18.616.455

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

1.731.167

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

20.347.622

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

5.000.566

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

25.348.188

Slotwetmutaties

 

9.603.336

   

Stand Realisatie 2020

 

34.951.524

X Noot
1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Belangrijkste slotwetmutaties 2020 (bedragen x € 1000)
 

Art.nr.

Verplichtingen 20201

   
   

Realisaties COVID-19

1

‒ 1.192.239

Betreft overboeking naar 2020 van verplichtingen voor LCH

1

300.000

Betreft aanpassing verplichtingenruimte voor subsidies t.b.v. IC-opschaling

1

302.200

Betreft overboeking naar 2020 van verplichtingen voor de BIKK

3

4.039.200

Betreft overboeking naar 2020 van verplichtingen voor de Rijksbijdrage WLZ

3

6.850.000

Realisatie BIKK

3

‒ 3.765.900

Realisatie Rijksbijdrage WLZ

3

192.900

Betreft overboeking naar 2020 van verplichtingen voor subsidies t.b.v. opleidingen

4

376.500

Betreft overboeking naar 2020 voor het vastleggen van de bijdragen aan de SVB voor de uitkeringen en uitvoeringskosten 2021

7

192.000

Realisatie Zorgtoeslag

8

‒ 9.082

Desaldering Zorgtoeslag

8

460.000

   

Overige Slotwetmutaties en onderuitputting

Divesre artikelen

1.857.757

   

Totaal slotwetmutaties

 

9.603.336

X Noot
1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Naar boven