Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-X nr. 3

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 X Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Defensie 2020

Ontvangen 19 mei 2021

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

         
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

11.395.659

11.035.078

264.617

456.595

456.595

6.054

‒ 401.140

‒ 31.629

18.975

           
 

Beleidsartikelen

9.506.964

9.146.383

256.943

337.961

337.961

6.000

‒ 89.634

279.877

‒ 17.404

           

1

Inzet

171.298

195.247

2.907

17.642

17.642

 

‒ 16.606

‒ 12.806

‒ 535

2

Koninklijke Marine

925.904

925.904

20.396

21.201

21.201

 

49.996

40.996

8.217

3

Koninklijke Landmacht

1.520.832

1.520.832

10.375

18.522

18.522

 

33.941

33.941

 

4

Koninklijke Luchtmacht

847.316

847.316

12.032

20.578

20.578

 

52.560

52.560

 

5

Koninklijke Marechaussee

436.668

436.668

4.576

27.392

27.392

 

19.006

19.006

3.790

6

Investeringen

3.255.860

2.864.661

75.228

157.159

157.159

 

‒ 449.376

‒ 67.996

‒ 11.876

7

Defensie Materieel Organisatie

1.013.939

1.020.608

50.074

35.296

35.296

 

58.146

51.477

‒ 10.000

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.335.147

1.335.147

81.355

40.171

40.171

6.000

162.699

162.699

‒ 7.000

           
 

Niet-beleidsartikelen

1.888.695

1.888.695

7.674

118.634

118.634

54

‒ 311.506

‒ 311.506

36.379

           

9

Algemeen

159.397

159.397

 

1.939

1.939

825

‒ 6.036

‒ 6.036

 

10

Apparaat kerndepartement

1.635.828

1.635.828

7.674

‒ 97.233

‒ 97.233

‒ 771

‒ 10.257

‒ 10.257

36.379

11

Geheim

9.895

9.895

 

6.117

6.117

 

‒ 3.827

‒ 3.827

 

12

Nog onverdeeld

83.575

83.575

 

207.811

207.811

 

‒ 291.386

‒ 291.386

 
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotverschillen

           
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

11.451.114

11.460.044

289.646

11.122.608

11.190.453

308.393

‒ 328.506

‒ 269.591

18.747

           
 

Beleidsartikelen

9.755.291

9.764.221

245.539

9.445.945

9.511.793

264.586

‒ 309.346

‒ 252.428

19.047

           

1

Inzet

172.334

200.083

2.372

109.842

153.752

6.639

‒ 62.492

‒ 46.331

4.267

2

Koninklijke Marine

997.101

988.101

28.613

1.108.336

985.978

28.090

111.235

‒ 2.123

‒ 523

3

Koninklijke Landmacht

1.573.295

1.573.295

10.375

1.576.567

1.594.099

8.662

3.272

20.804

‒ 1.713

4

Koninklijke Luchtmacht

920.454

920.454

12.032

887.150

927.222

10.453

‒ 33.304

6.768

‒ 1.579

5

Koninklijke Marechaussee

483.066

483.066

8.366

481.438

482.825

8.463

‒ 1.628

‒ 241

97

6

Investeringen

2.963.643

2.953.824

63.352

2.755.820

2.716.440

66.513

‒ 207.823

‒ 237.384

3.161

7

Defensie Materieel Organisatie

1.107.381

1.107.381

40.074

985.426

1.120.075

45.420

‒ 121.955

12.694

5.346

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.538.017

1.538.017

80.355

1.541.366

1.531.402

90.346

3.349

‒ 6.615

9.991

           
 

Niet-beleidsartikelen

1.695.823

1.695.823

44.107

1.676.663

1.678.660

43.807

‒ 19.160

‒ 17.163

‒ 300

           

9

Algemeen

155.300

155.300

825

142.948

150.597

1.594

‒ 12.352

‒ 4.703

769

10

Apparaat kerndepartement

1.528.338

1.528.338

43.282

1.522.824

1.517.172

42.213

‒ 5.514

‒ 11.166

‒ 1.069

11

Geheim

12.185

12.185

 

10.891

10.891

 

‒ 1.294

‒ 1.294

 

12

Nog onverdeeld

         
Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap Paresto van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

Paresto

      

Totale baten

69.927

69.927

58.224

‒ 11.703

Totale lasten

69.927

 

69.927

58.604

‒ 11.323

Saldo van baten en lasten

 

‒ 380

‒ 380

       

Totale kapitaal ontvangsten

80

80

Totale kapitaal uitgaven

4.352

4.352