Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-IV nr. 5

35 830 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Nr. 5 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 10 juni 2021

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een vraag met hey daarop gegeven antwoord.

De vraag is op 28 mei 2021 voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij brief van 8 juni 2021 is ze door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De fungerend voorzitter van de commissie, Paternotte

De griffier van de commissie, De Lange

1

Vraag:

Waarom heeft de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) geen verplichtingenadministratie?

Welke gevolgen heeft het dat de RCN geen verplichtingenadministratie heeft?

Wordt hieraan wel gewerkt?

Zo ja, hoe en wanneer is dit gereed?

Antwoord:

RCN bestaat uit 26 zelfstandige Rijksdiensten van verschillende aard en omvang die primair worden aangestuurd vanuit de departementen. Voorbeelden zijn de Belastingdienst (BCN), Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW CN), de politie (KPCN), Zorg & Jeugd (ZJCN) en Justitiële Inrichtingen (JICN). De Rijksdiensten zijn allen zelf verantwoordelijk voor hun dienstverlening en bedrijfsvoering en vallen onder de individuele ministeriële verantwoordelijkheid van de betreffende bewindspersoon.

SSO CN ondersteunt de Rijksdiensten bij de uitvoering van haar PIOFAH -taken. SSO CN in de huidige vorm is een relatief jonge organisatie in ontwikkeling die zich inspant om haar financiële administratie en prestaties verder te optimaliseren. SSO CN registreert overigens wel degelijk ook al verplichtingen. Een substantieel deel van de materiële en personele behoeftestellingen worden bijvoorbeeld vastgelegd. Dat gebeurt echter nog niet volledig en onvoldoende gestructureerd en systematisch. Onlangs is aanvullend een budgethouderregeling vastgesteld waarin het aangaan en registreren van verplichtingen ook een plaats heeft gekregen.

Zoals hierboven aangegeven voert SSO CN wel degelijk een mate van het registreren van verplichtingen in de vorm van behoeftestellingen. De werkwijze kan verder worden geoptimaliseerd. Het nog niet optimaal functioneren van de verplichtingen administratie heeft overigens slechts een relatief beperkte impact op de bedrijfsvoering. Wel neemt de financiële beheersing, volledigheid en betrouwbaarheid toe met de verdere vervolmaking van een verplichtingenadministratie.

SSO werkt nog met sterk verouderde financiële software. Dit jaar ligt de focus op vervanging van het betreffende software-pakket (Exact). Met het nieuwe financiële systeem (SAP) wordt een verbeterde verplichtingenadministratie ingericht en in gebruik genomen.

Eind 2021 moet het nieuwe financiële pakket in de basis zijn ingericht. Daarna zal het nog circa een jaar vergen om het systeem – en daarmee ook de verplichtingenadministratie – geoptimaliseerd werkend te krijgen.