Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-IV nr. 3

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Ontvangen 19 mei 2021

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (slotwet)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting2

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

189.763

218.279

38.516

548.909

548.909

0

116.461

116.461

17.904

           
 

Beleidsartikelen

164.481

192.997

38.516

537.319

537.319

0

116.634

116.634

16.447

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

‒ 1.309

‒ 1.309

0

645

645

1.304

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

45.849

45.849

0

‒ 4.448

‒ 4.448

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

135.000

163.516

38.516

467.350

467.350

0

30.601

30.601

1.108

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

0

0

0

25.429

25.429

0

89.836

89.836

14.035

           
 

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

11.590

11.590

0

‒ 173

‒ 173

1.457

6

Apparaat

23.722

23.722

0

1.471

1.471

0

3.802

3.802

1.457

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

10.119

10.119

0

‒ 3.975

‒ 3.975

0

X Noot
1

Stand inclusief mutaties van de eerste incidentele suppletoire begroting (ISB) (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1)

X Noot
2

Stand inclusief mutaties van de tweede ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1), de derde ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1), de vierde ISB (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1) en de vijfde ISB (Kamerstukken II 2020/21, 35641, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

855.133

883.649

56.420

823.280

851.965

63.477

‒ 31.853

‒ 31.684

7.057

           
 

Beleidsartikelen

818.434

846.950

54.963

792.501

822.086

62.414

‒ 25.933

‒ 24.864

7.451

1

Versterken rechtsstaat

12.979

12.979

1.304

12.966

12.836

1.311

‒ 13

‒ 143

7

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

57.239

57.239

0

57.677

56.995

11

438

‒ 244

11

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

632.951

661.467

39.624

621.056

649.573

47.056

‒ 11.895

‒ 11.894

7.432

8

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

115.265

115.265

14.035

100.802

102.682

14.036

‒ 14.463

‒ 12.583

1

           
 

Niet-beleidsartikelen

36.699

36.699

1.457

30.779

29.879

1.063

‒ 5.920

‒ 6.820

‒ 394

6

Apparaat

28.995

28.995

1.457

30.779

29.879

1.063

1.784

884

‒ 394

7

Nog onverdeeld

7.704

7.704

0

0

0

0

‒ 7.704

‒ 7.704

0

Wijziging van de begrotingsstaat BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (slotwet)

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting1

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

41.875

41.875

41.875

6.958

6.958

6.958

7.049

7.049

7.049

           

Beleidsartikelen

41.875

41.875

41.875

6.958

6.958

6.958

7.049

7.049

7.049

1

BES-fonds

41.875

41.875

41.875

6.958

6.958

6.958

7.049

7.049

7.049

X Noot
1

Stand inclusief mutaties van de vierde incidentele suppletoire begroting (ISB)(Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1).

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

55.882

55.882

55.882

51.304

51.304

51.304

‒ 4.578

‒ 4.578

‒ 4.578

           

Beleidsartikelen

55.882

55.882

55.882

51.304

51.304

51.304

‒ 4.578

‒ 4.578

‒ 4.578

1

BES-fonds

55.882

55.882

55.882

51.304

51.304

51.304

‒ 4.578

‒ 4.578

‒ 4.578