Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135830-IIB nr. 3

Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 830 IIB Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020

Ontvangen 19 mei 2021

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

133.782

133.782

5.890

13.693

14.578

350

‒ 548

‒ 1.048

‒ 410

           
 

Beleidsartikelen

133.782

133.782

5.890

9.575

10.460

350

3.570

3.070

‒ 410

1

Raad van State

67.034

67.034

1.950

5.334

5.334

0

1.436

1.436

‒ 650

2

Algemene Rekenkamer

33.140

33.140

1.217

250

250

0

1.537

1.037

0

3

De Nationale ombudsman

19.800

19.800

2.189

850

850

350

771

771

240

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

4.434

4.434

199

2.484

2.484

0

‒ 87

‒ 87

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

1.908

1.908

60

0

0

0

474

474

0

7

Kabinet van de Gouverneur van Curacao

2.896

2.896

200

0

0

0

80

80

0

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.105

2.105

75

19

19

0

256

256

0

9

Kiesraad

2.465

2.465

0

638

1.523

0

‒ 897

‒ 897

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

4.118

4.118

0

‒ 4.118

‒ 4.118

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

4.118

4.118

0

‒ 4.118

‒ 4.118

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

(5) Realisatie

Slotverschillen (6)=(5)-(4)1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

146.927

147.312

5.830

149.388

143.106

5.939

2.461

‒ 4.206

109

           
 

Beleidsartikelen

146.927

147.312

5.830

149.388

143.106

5.939

2.461

‒ 4.206

109

1

Raad van State

73.804

73.804

1.300

78.389

72.711

1.280

4.585

‒ 1.093

‒ 20

2

Algemene Rekenkamer

34.927

34.427

1.217

32.879

33.276

1.136

‒ 2.048

‒ 1.151

‒ 81

3

De Nationale ombudsman

21.421

21.421

2.779

21.932

20.814

2.817

511

‒ 607

38

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.831

6.831

199

6.715

6.801

439

‒ 116

‒ 30

240

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.382

2.382

60

2.096

2.096

53

‒ 286

‒ 286

‒ 7

7

Kabinet van de Gouverneur van Curacao

2.976

2.976

200

2.607

2.607

121

‒ 369

‒ 369

‒ 79

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.380

2.380

75

2.133

2.133

92

‒ 247

‒ 247

17

9

Kiesraad

2.206

3.091

0

2.637

2.668

1

431

‒ 423

1

           
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0