35 823 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Grenstesten)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 29 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 29 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 29 april 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (tweede incidentele suppletoire begroting inzake testen van noodzakelijk grensverkeer naar Duitsland) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.390.659

7.212.853

648.031

12.000

12.000

0

               
 

Beleidsartikelen

6.725.817

6.778.011

628.991

12.000

12.000

0

1

Openbaar bestuur en democratie

72.234

71.053

24.765

12.000

12.000

0

2

Nationale veiligheid

316.767

316.767

14.714

0

0

0

3

Woningmarkt

5.288.493

5.278.368

388.000

0

0

0

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

478.329

537.329

91

0

0

0

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

113.757

113.757

3.824

0

0

0

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

0

0

0

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

0

0

0

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

664.842

434.842

19.040

0

0

0

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

0

0

0

12

Algemeen

242.706

12.706

0

0

0

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Naar boven