Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135812 nr. 2

35 812 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Op 8 april 2021 is de tweede incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het informatie- en budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen, bevat de kolom «Vastgestelde Begroting» zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting 2021, als de mutaties die bij de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. In dit geval acht het kabinet het wenselijk en in het belang van het Rijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – uitvoering te geven aan het besluit tot het volledig overnemen van alle bestaande private schulden van deze toeslagengedupeerden of hun partners in MSNP- of WSNP-trajecten. Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting en de afwegingen ten aanzien van de noodzaak tot spoedig handelen zijn de Staten-Generaal eerder geïnformeerd in de Kamerbrief Uitbetaling en overnemen schulden voor ouders in de MSNP en WSNP. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de wet.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

De voorliggende incidentiele suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021 van het Ministerie van Financiën (IXB).

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2. Beleidsartikelen

2.3 Artikel 13 Toeslagen

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW en ISB's1

Mutatie 3e ISB 2021

Stand na 3e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

691.534

56.400

747.934

0

0

0

0

               

Uitgaven (1) + (2)

691.534

56.400

747.934

0

0

0

0

               

(1) Apparaatsuitgaven

167.000

600

167.600

0

0

0

0

               

Personele uitgaven

164.040

600

164.640

0

0

0

0

Eigen personeel

93.402

0

93.402

0

0

0

0

Inhuur externen

70.638

600

71.238

0

0

0

0

               

Materiële uitgaven

2.960

0

2.960

0

0

0

0

Overige materiële uitgaven

2.960

0

2.960

0

0

0

0

               

(2) Programma-uitgaven

524.534

55.800

580.334

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

100%

 

100%

       
               

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

100

0

100

0

0

0

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

100

0

100

0

0

0

0

               

Opdrachten

25

0

25

0

0

0

0

ICT opdrachten

25

0

25

0

0

0

0

               

(Schade)vergoedingen

524.409

55.800

580.209

0

0

0

0

Compensatie toeslagengedupeerden

524.409

55.800

580.209

0

0

0

0

Overige (schade)vergoedingen

0

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2020–2021, 35 799 nr. 1 en 2 en Kamerstukken II 2020–2021, 35 704, nr. 1 en 2.

Toelichting

Verplichtingen en Uitgaven (+ € 56,4 mln.)

Gedupeerden in het kader van de herstelactie Toeslagen hebben in veel gevallen recht op een compensatie van ten minste € 30.000. Een gedeelte van de compensatiegerechtigde gedupeerden zit op dit moment in een minnelijke schuldregeling (Msnp) of een schuldregeling in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (Wsnp). Deze regelingen schrijven voor dat compensatiebetalingen aan deze personen geheel of gedeeltelijk in de boedel zouden worden opgenomen ten behoeve van het schuldhulpverleningstraject. Het kabinet acht het onwenselijk dat deze compensatiebetalingen daarmee niet tot beschikking komen aan de gedupeerden. Om deze reden is het kabinet voornemens om naast de eerder aangekondigde kwijtschelding van publieke schulden, alle bestaande resterende (private) schulden van gedupeerden in Wsnp-en Msnp-trajecten te compenseren.

De programmakosten van het compenseren van deze schulden worden op dit moment op basis van de best mogelijke schatting geraamd op ca. € 55,8 mln. Een klein deel van dit bedrag (ca. € 0,6 mln.) zal worden gebruikt om additionele uitvoeringslasten van bewindvoerders te compenseren. Daarnaast zijn met het compenseren van deze schulden naar verwachting ca. € 0,6 mln. aan uitvoeringskosten voor Toeslagen gemoeid (voor het starten en begeleiden van gedupeerden in het schuldencompensatieproces).