Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 33

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 33 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 11 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 58nc een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Bij ministeriële regeling kan voorts worden bepaald dat de burgemeester met het oog op bijzondere omstandigheden in een individueel geval ontheffing kan verlenen van het bepaalde bij of krachtens artikel 58nb, eerste lid, en artikel 58ne. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Artikel 58e, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Onvoorziene situaties in individuele gevallen waar snel handelen noodzakelijk is, zijn niet volledig te vervatten in een ministeriële regeling. Artikel 58nc, eerste lid, poogt alle reeds objectiveerbare uitzonderingen vast te leggen, en het tweede lid ziet op onvoorziene nieuwe categorieën van personen voor wie een ministeriële regeling getroffen kan worden. Indieners willen met dit amendement echter de ruimte bieden van maatwerk voor een evident uitzonderlijke situatie waar het opleggen van de quarantaineplicht disproportionele gevolgen heeft en snelheid geboden is. De burgemeester is het meest nabije bevoegd gezag en kent de specifieke lokale omstandigheden het beste om deze beslissing te nemen. Dit amendement strekt ertoe een grondslag te creëren op grond waarvan aan de burgemeester, net als de gezaghebber in Caribisch Nederland (artikel 58nh, derde lid), bij ministeriële regeling de bevoegdheid kan worden toegekend om in individuele gevallen van evidente uitzonderlijke omstandigheden een ontheffing van de quarantaineplicht te verlenen. Hiermee wordt aangesloten bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Bikker Kuiken