Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 16

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BIKKER EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER. 9

Ontvangen 28 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 58nc een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De burgemeester kan met het oog op bijzondere omstandigheden in een individueel geval ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens artikel 58nb, eerste lid, en artikel 58ne. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Artikel 58e, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels gesteld worden over de uitoefening van de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid.

Toelichting

Onvoorziene situaties in individuele gevallen waar snel handelen noodzakelijk is, zijn niet volledig te vervatten in een ministeriële regeling. Artikel 58 nc, eerste lid, poogt alle reeds objectiveerbare uitzonderingen vast te leggen, en het tweede lid ziet op onvoorziene nieuwe categorieën van personen voor wie een ministeriële regeling getroffen kan worden. Indieners willen met dit amendement echter de ruimte bieden van maatwerk voor een evident uitzonderlijke situatie waar het opleggen van de quarantaineplicht disproportionele gevolgen heeft en snelheid geboden is. De burgemeester is het meest nabije bevoegd gezag en kent de specifieke lokale omstandigheden het beste om deze beslissing te nemen. Dit amendement strekt ertoe de burgemeester, vergelijkbaar met de gezaghebber in Caribisch Nederland (artikel 58nh, derde lid), de bevoegdheid wordt toe te kennen om in individuele gevallen van evidente uitzonderlijke omstandigheden een ontheffing van de quarantaineplicht te verlenen. Over de uitoefening van deze bevoegdheid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld. Hiermee wordt aangesloten bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Bikker Kuiken