Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 14

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Ontvangen 28 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel IA wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt als volgt gewijzigd:.

3. In onderdeel 1 (nieuw) wordt «artikel VIII, eerste lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19» vervangen door «het eerste lid».

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 2. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien binnen die termijn een der Kamers der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt geen voordracht gedaan.

Toelichting

Dit amendement voorziet in een zware voorhang voor voorgenomen besluiten tot verlenging van de coronamaatregelen.

Van Houwelingen