Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135808 nr. 13

35 808 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 28 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, worden na het voorgestelde artikel 58nc, eerste lid, onderdeel f, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • fa. personen die inreizen in verband met een bevalling en waarvan aannemelijk is dat deze na de geboorte van het kind ingevolge de artikelen 198, eerste lid, en 199 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als ouder in familierechtelijke betrekking tot het kind komen te staan;

  • fb. personen die inreizen in verband met het bezoeken van een familielid of naaste van wie de behandelend arts verwacht dat deze op korte termijn zal overlijden;

Toelichting

Artikel 58nc bevat diverse uitzonderingen voor specifieke situaties. In dit amendement wordt voorgesteld twee situaties toe te voegen waarbij spoedeisendheid en het zwaarwegend belang van familieleven evident zijn om een uitzondering te maken op de quarantaineplicht.

Bikker Paternotte Kuiken


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.