Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135807 nr. 15

35 807 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 26 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 58a, eerste lid, vervallen de definities voor testbewijs en testuitslag.

B

In artikel 58e, eerste lid, onderdeel b, vervalt «of, indien het een krachtens paragraaf 2 van dit hoofdstuk of artikel 58q vast te stellen ministeriële regeling betreft, op basis van een testuitslag».

C

Paragraaf 3a vervalt.

D

Artikel 68bis wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «, 58q, eerste lid, eerste zin, artikel 58rd, derde of achtste lid, onder a, b of c, of artikel 58re, tweede lid» vervangen door «of 58q, eerste lid, eerste zin».

2. In het tweede lid vervalt «, artikel 58rd, eerste of achtste lid, onder d, of artikel 58re, vierde lid».

3. In het vierde lid wordt «, artikel 58g, eerste lid, artikel 58rd, eerste of achtste lid, onder d, of artikel 58re, vierde lid» vervangen door «of artikel 58g, eerste lid,».

II

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Deze wet treedt» vervangen door «Deze wet treedt, met uitzondering van artikel IIa,» en wordt na «kan worden vastgesteld» ingevoegd «, doch voor wat betreft artikel I niet later gelegen is dan 30 juni 2021».

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien artikel I in werking is getreden, treedt artikel IIa in werking op 1 juli 2021. Bij koninklijk besluit kan worden bepaald dat artikel IIa eerder in werking treedt, doch niet eerder dan nadat artikel I in werking is getreden.

Toelichting

Dit wetsvoorstel legt een testverplichting op aan burgers als zij toegang willen tot bepaalde evenementen en activiteiten en laat de tijdsduur van deze testverplichting afhangen van de epidemiologische situatie. Indieners achten dit niet wenselijk omdat er weinig betrouwbare criteria zijn die de epidemiologische situatie kunnen vaststellen. Aangezien daarnaast meerdere deskundigen beweren dat het coronavirus waarschijnlijk niet zal verdwijnen bestaat daarmee dus ook de kans dat de testverplichting nooit zal verdwijnen. Indieners willen daarom een harde einddatum. Gezien de schatting dat halverwege de maand mei de mensen die het grootste risico lopen op een ernstig verloop van covid-19 hun vrijwillige vaccinatie in tweevoud hebben gehad en in de periode daarna het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen fors zal teruglopen, vinden indieners het reëel dat de testverplichting kort daarop vervalt. Dit amendement regelt daarom dat de wettelijke testverplichting op 1 juli 2021 vervalt, of zoveel eerder als mogelijk is.

Agema Wilders Van Haga