Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135807 nr. 12

35 807 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BIKKER

Ontvangen 26 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 58ra een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De verplichting te beschikken over een testuitslag voor deelname aan of toegang tot activiteiten of voorzieningen, als bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen test kunnen ondergaan of als gevolg van een test ernstig ontregeld raken.

Toelichting

Indiener hecht er aan dat voorliggend wetsvoorstel niet leidt tot het uitsluiten van mensen die vanwege een verstandelijke beperking, psychische of lichamelijke redenen geen test kunnen ondergaan. Daardoor zouden ze uitgesloten worden van grote onderdelen van het openbaar leven. Ook de Gezondheidsraad geeft aan dat op dit punt een tweedeling moet worden voorkomen. De formulering «ernstig ontregeld» raken, sluit aan bij de gebruikte term in de regeling voor de mondkapjesplicht. Net als in deze regeling kan hier gedacht worden aan personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ernstig ontregeld raken.

Dit amendement beoogt dan ook om deze groep uit te zonderen van de wettelijke verplichting, vergelijkbaar met de uitzondering in artikel 58ra lid 6 van het wetsvoorstel.

Bikker