Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135801 nr. 1

35 801 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver-staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 12 april 2021. Indien het Staats-blad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 12 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 april 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting inzake het kwijtschelden publieke schulden toeslagen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.160.659

7.212.853

662.031

230.000

0

– 14.000

               
 

Beleidsartikelen

6.725.817

6.778.011

642.991

0

0

– 14.000

1

Openbaar bestuur en democratie

72.234

71.053

24.765

0

0

0

2

Nationale veiligheid

316.767

316.767

14.714

0

0

0

3

Woningmarkt

5.288.493

5.278.368

402.000

0

0

– 14.000

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

478.329

537.329

91

0

0

0

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

113.757

113.757

3.824

0

0

0

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

0

0

0

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

0

0

0

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

434.842

434.842

19.040

230.000

0

0

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

0

0

0

12

Algemeen

12.706

12.706

0

230.000

0

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0