35 800 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De in de begrotingsstaat gewijzigde begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – uitvoering te geven aan de in deze derde incidentele suppletoire begroting opgenomen maatregelen. Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting wordt verwezen naar de Kamerbrief «Budgettaire aspecten kwijtschelden van publieke schulden» van 8 april. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Artikel 33

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW, amendementen en ISB 1 en 2)

Mutaties ISB 3

Stand ontwerp begroting (incl ISB3)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.026.745

0

1.026.745

0

0

0

0

               

Apparaatsuitgaven

557.302

0

557.302

0

0

0

0

33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

             

Personele uitgaven

465.287

0

465.287

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

424.006

0

424.006

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

39.813

0

39.813

0

0

0

0

waarvan overig personeel

1.468

0

1.468

0

0

0

0

Materiele uitgaven

92.015

0

92.015

0

0

0

0

waarvan ict

8.955

0

8.955

0

0

0

0

waarvan sso's

34.265

0

34.265

0

0

0

0

waarvan overig materieel

48.795

0

48.795

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven

469.443

0

469.443

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

98%

           

33.2 Bestuur, informatie en technologie

             

Bijdrage medeoverheden

             

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.742

0

7.742

0

0

0

0

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

0

0

0

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

1069

0

1.069

0

0

0

0

Subsidies

             

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.733

0

3.733

0

0

0

0

Keurmerk Veilig Ondernemen

404

0

404

0

0

0

0

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

0

0

0

0

0

0

0

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

170

0

170

0

0

0

0

Overige Subsidies

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Opdrachten

             

Overige Opdrachten

136

0

136

0

0

0

0

               

33.3 Opsporing en vervolging

             

Bijdrage Agentschappen

             

NFI

73.667

0

73.667

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.852

0

4.852

0

0

0

0

FIU.Nederland

6.627

0

6.627

0

0

0

0

Aanpak ondermijning

204.457

0

204.457

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

14.187

0

14.187

0

0

0

0

Subsidies

             

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

669

0

669

0

0

0

0

Overige Subsidies

3.133

0

3.133

0

0

0

0

Opdrachten

             

Schadeloosstellingen

19.951

0

19.951

0

0

0

0

Keten Informatie Management

1.448

0

1.448

0

0

0

0

Onrechtmatige Detentie

3.588

0

3.588

0

0

0

0

Gerechtskosten

33.431

0

33.431

0

0

0

0

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

0

0

0

0

0

0

0

Verkeershandhaving OM

18.484

0

18.484

0

0

0

0

Afpakken

892

0

892

0

0

0

0

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.061

0

13.061

0

0

0

0

Overige Opdrachten

48.988

0

48.988

0

0

0

0

Garanties

             

Faillissementscuratoren

780

0

780

0

0

0

0

               

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

             

Opdrachten

             

Vervolging en berechting MH17-verdachten

6.824

0

6.824

0

0

0

0

               

Ontvangsten

1.261.393

– 5.600

1.255.793

– 700

– 700

0

0

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

0

0

0

waarvan Boeten en Transacties

864.033

– 5.600

858.433

– 700

– 700

0

0

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Ontvangsten

Alle ouders die de tegemoetkoming op grond van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag van 30.000 euro ontvangen, komen in aanmerking voor kwijtschelding van publieke schulden. De Staatssecretaris Toeslagen en Douane van het Ministerie van FInanciën heeft aangekondigd dat de schulden bij de overheid van ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire, alsmede van hun huidige partners, kwijtgescholden worden.

Het kwijtschelden van de schulden leidt tot een verlaging van de geraamde opbrengsten boeten en transacties.

Artikel 34

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 

Stand Ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW, amendementen en ISB 1 en 2)

Mutaties ISB 3

Stand ontwerp begroting (incl ISB3)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.976.573

8.750

2.985.323

1.500

1.500

0

0

               

Apparaatsuitgaven

180.318

0

180.318

0

0

0

0

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

             

Personele uitgaven

142.144

0

142.144

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

136.232

0

136.232

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

4.591

0

4.591

0

0

0

0

waarvan overig personeel

1.321

0

1.321

0

0

0

0

Materiele uitgaven

38.174

0

38.174

0

0

0

0

waarvan ict

14.271

0

14.271

0

0

0

0

waarvan sso's

15.289

0

15.289

0

0

0

0

waarvan overig materieel

8.614

0

8.614

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven

2.796.255

8.750

2.805.005

1.500

1.500

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

           

34.2 Preventieve maatregelen

             

Bijdrage Agentschappen

             

Dienst Justis

4.094

0

4.094

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Integriteit en kansspelen

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

Integriteit en Kansspelen

23

0

23

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.883

0

2.883

0

0

0

0

Subsidies

             

Integriteit en kansspelen

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Overige Subsidies

4.353

0

4.353

0

0

0

0

Opdrachten

             

Integriteit en kansspelen

1.860

0

1.860

0

0

0

0

Overige Opdrachten

2.490

0

2.490

0

0

0

0

               

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

             

Bijdrage Agentschappen

             

DJI-gevangeniswezen

1.131.850

0

1.131.850

0

0

0

0

DJI-Forensische zorg

970.211

0

970.211

0

0

0

0

CJIB

121.928

7.750

129.678

1.000

1.000

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Reclassering Nederland

152.425

0

152.425

0

0

0

0

Leger des Heils

23.262

0

23.262

0

0

0

0

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

76.193

0

76.193

0

0

0

0

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

556

0

556

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

Terugdringen recidive

0

0

0

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.484

0

2.484

0

0

0

0

Subsidies

             

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.394

0

4.394

0

0

0

0

Terugdringen recidive

0

0

0

0

0

0

0

Toezicht en behandeling

537

0

537

0

0

0

0

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.636

0

1.636

0

0

0

0

Overige Subsidies

2.065

0

2.065

0

0

0

0

Opdrachten

             

Forensische zorg

4.632

0

4.632

0

0

0

0

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.987

0

9.987

0

0

0

0

Terugdringen recidive

6.132

0

6.132

0

0

0

0

Overige Opdrachten

4.073

0

4.073

0

0

0

0

               

34.4 Slachtofferzorg

             

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.207

0

8.207

0

0

0

0

Slachtofferhulp Nederland

34.091

0

34.091

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

Overige bijdragen medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies

             

Perspectief Herstelbemiddeling

1.744

0

1.744

0

0

0

0

Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

             

Slachtofferzorg

9.884

0

9.884

0

0

0

0

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.167

0

21.167

0

0

0

0

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.883

0

3.883

0

0

0

0

               

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

             

Bijdrage Agentschappen

             

DJI – jeugd

154.074

0

154.074

0

0

0

0

Bijdrage ZBO's/RWT's

             

LBIO

1.864

1.000

2.864

500

500

0

0

Halt

12.317

0

12.317

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

             

BES Voogdijraad

1.122

0

1.122

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.116

0

2.116

0

0

0

0

Subsidies

             

Subsidies jeugdbescherming

1.310

0

1.310

0

0

0

0

Subsidies jeugdaangelegenheden

794

0

794

0

0

0

0

Overige Subsidies

3.436

0

3.436

0

0

0

0

Opdrachten

             

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.661

0

1.661

0

0

0

0

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.901

0

3.901

0

0

0

0

Toezicht en behandeling – jeugd

1.822

0

1.822

0

0

0

0

Overige Opdrachten

3.744

0

3.744

0

0

0

0

               

Ontvangsten

83.749

0

83.749

0

0

0

0

Toelichting uitgaven

Bijdrage agentschap CJIB en Bijdrage ZBO/RWT LBIO

De kwijtschelding van de publieke schulden leidt tot bovenstaande uitvoeringskosten bij de organisaties CJIB en LBIO van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Naar boven