35 800 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 12 april 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 12 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 april 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties

   

incl. NvW en amendementen en ISB 1 en 2

3e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.295.002

14.296.333

1.574.110

8.750

8.750

– 5.600

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

0

0

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

0

0

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.261.393

0

0

– 5.600

34

Straffen en Beschermen

2.976.573

2.976.573

83.749

8.750

8.750

0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

354.948

354.948

2.000

0

0

0

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Apparaat Kerndepartement

472.402

473.733

19.406

0

0

0

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

0

0

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

0

0

0

Naar boven