35 786 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86), heeft verklaard dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen van een algemene bepaling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Grondwet ondergaat de in artikel II omschreven veranderingen.

ARTIKEL II

De Grondwet wordt als volgt gewijzigd:

Voor hoofdstuk 1 wordt een ongenummerd artikel ingevoegd, luidende:

Algemene bepaling

De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,

Naar boven