Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135776 nr. 2

35 776 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze Incidentele Suppletoire Begroting zijn opgenomen, te weten extra middelen voor het opschalen van kunst en cultuur initiatieven voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Voor de indiening van deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd per brief van 12 februari 2021 over «Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl» (Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 988). Zoals in deze brief is aangegeven wordt € 10,0 miljoen extra geïnvesteerd in het opschalen van kunst en cultuur initiatieven voor kwetsbare groepen. Deze culturele activiteiten kunnen nu helpen om mensen te steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma «Samen Cultuur Maken» bij het Fonds voor Cultuurparticipatie uitgebreid. De regeling wordt opgehoogd om de verplichtingen voor de initiatieven aan te gaan en daarmee zo snel mogelijk operationeel te krijgen. Omdat niet kan worden gewacht op de Eerste Suppletoire Begroting worden de middelen nu toegevoegd aan de OCW-begroting middels deze zevende Incidentele Suppletorie Begroting. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

B BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In de Kamerbrief over «Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl» (Kamerstukken II 2020/21, 25 295, nr. 988) van 12 februari 2021 is gemeld dat er incidenteel € 200,0 miljoen wordt geïnvesteerd in een maatschappelijk steunpakket dat zich richt op het sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. Hiervan wordt € 10,0 miljoen geïnvesteerd in het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie kan hiermee culturele activiteiten organiseren die bij uitstek mensen steunen die door corona in eenzaamheid, gebrek aan zingeving of depressiviteit zijn geraakt. Hiervoor wordt het bestaande programma «Samen Cultuur Maken» uitgebreid. Via deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting wordt de € 10,0 miljoen incidenteel aan de OCW-begroting toegevoegd.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB's1

Mutaties 7e ISB 2021

Stand 7e ISB 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

604.519

10.000

614.519

       

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

       

waarvan overig

604.519

10.000

614.519

       

Totale uitgaven

1.289.772

10.000

1.299.772

       

waarvan juridisch verplicht (%)

96,1%

           
               

Bekostiging

1.103.831

0

1.103.831

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

260.287

 

260.287

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

307.261

 

307.261

       

Huisvesting erfgoed

0

 

0

       

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

 

0

       

Museale instellingen met een wettelijke taak

256.572

 

256.572

       

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.637

 

23.637

       

Digitale openbare bibliotheek

16.536

 

16.536

       

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.290

 

12.290

       

Monumentenzorg

179.340

 

179.340

       

Archieven incl. Regionale Historische Centra

27.180

 

27.180

       

Flankerend beleid huisvesting

6.681

 

6.681

       

Cultuureducatie met Kwaliteit

14.047

 

14.047

       

Subsidies (regelingen)

118.036

10.000

128.036

       

Verbreden inzet cultuur

7.454

 

7.454

       

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

7.399

 

7.399

       

Programma leesbevordering

3.850

 

3.850

       

Creatieve Industrie

2.085

 

2.085

       

Monumentenzorg

135

 

135

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

 

0

       

Specifiek cultuurbeleid

95.289

10.000

105.289

       

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.824

 

1.824

       

Opdrachten

22.692

0

22.692

       

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

2.091

 

2.091

       

Monumentenzorg

0

 

0

       

Archeologie

0

 

0

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

 

0

       

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

8.004

 

8.004

       

Overige opdrachten

12.597

 

12.597

       

Bijdragen aan agentschappen

42.315

0

42.315

       

Nationaal Archief

42.315

 

42.315

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.898

0

2.898

       

Ontvangsten

494

0

494

       
X Noot
1

Hierin zijn de vorige 6 Incidentele Suppletoire Begrotingen al verwerkt. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716; Kamerstukken II 2020/21, 35 735; Kamerstukken II 2020/21, 35 739; Kamerstukken II 2020/21, 35 740.

Toelichting

Het financieel instrument Subsidies wordt incidenteel verhoogd met € 10,0 miljoen. Dit betreft de incidentele middelen voor het opschalen van initiatieven voor kunst en cultuur voor kwetsbare groepen.