35 763 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 12 maart 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 12 maart 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 12 maart 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (4e incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB’s1

Mutaties 4e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

28.220.197

29.548.396

453.019

3.825.008

3.825.008

38.000

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Volksgezondheid

4.181.010

5.288.276

47.703

3.182.367

3.182.367

30.000

2

Curatieve Zorg

3.527.717

3.559.343

307.053

179.396

179.396

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

11.515.376

11.391.316

5.691

65.000

65.000

0

4

Zorgbreed beleid

2.065.528

2.350.139

68.655

115.972

115.972

0

5

Jeugd

120.926

120.676

11.682

0

0

0

6

Sport en bewegen

516.725

540.737

740

248.000

248.000

8.000

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

240.285

241.085

2.901

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.625.749

5.625.749

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

32.024

35.892

0

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

392.606

392.932

8.594

34.273

34.273

0

11

Nog onverdeeld

2.251

2.251

0

0

0

0

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1.

Naar boven