Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135762 nr. 7

35 762 Regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 juni 2021

Aan artikel 7 van het voorstel van wet wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. Voor de behandeling van de aanvraag om en de verlening van de registratie, bedoeld in het eerste en tweede lid, alsmede het verrichten van onderzoeken, bedoeld in het derde lid, wordt, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, het door deze dienst vastgestelde tarief ten laste gebracht van de aanvrager of de geregistreerde EETS-aanbieder. Artikel 4q, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze van de RDW kunnen met deze wijziging de kosten voor het behandelen van de aanvraag om registratie en de registratie zelf door de RDW in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Ook kunnen de kosten die de RDW maakt voor het jaarlijkse onderzoek om na te gaan of de EETS-aanbieder nog voldoet aan de eisen bij de EETS-aanbieder in rekening worden gebracht. Op de betaling is titel 4.4 «Bestuursrechtelijke geldschulden» van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Artikel 1 van de Wet regeling van de vergoeding van de kosten van registratie motorboten heeft voor deze bepaling model gestaan.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga