35 741 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Nr. 4 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 maart 2021, No. W01.21.0046/I, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 30 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 25 februari 2021 heeft de Tweede Kamer, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond, met memorie van toelichting.

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Gelet op artikel 27, vijfde lid jo vierde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De initiatiefnemers verzoeken de Voorzitter hierbij het voorstel van wet, nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, in handen te stellen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Daarbij wijzen de initiatiefnemers er volledigheidshalve op dat de behandeling in tweede lezing ingevolge artikel 137, vierde lid, van de Grondwet, niet eerder kan aanvangen dan nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

De initiatiefnemers,

Bergkamp

Özütok

Van den Hul

Naar boven