Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135730 nr. A

35 730 Wijziging van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2021

Bij dezen stel ik u op de hoogte dat ik voor het jaar 2021 een incidentele suppletoire begroting heb opgesteld en deze ter autorisatie voorleg aan de Staten-Generaal. In deze ISB worden de uitgaven aan de nadeelcompensatie voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij, het steunkader TVL voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven en het beschikbaar stellen van steunmaatregelen voor dierentuinen in verband met corona voorgelegd. Tot slot wordt in deze ISB ook een deel van het subsidiebudget voor de vertraagde afhandeling van de steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector naar 2021 doorgeschoven. Na instemming van de Tweede Kamer zal de ISB aan uw Kamer worden aangeboden.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregelen, in het belang van het Rijk, niet kunnen wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten