35 726 Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen

Nr. 6 VERSLAG

Vastgesteld 19 mei 2021

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Inhoudsopgave

blz.

       

I

ALGEMEEN

1

 

1.

Inleiding

1

 

2.

Implementatiewetgeving

2

I ALGEMEEN

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen en hebben hierover nog enkele vragen.

1. Inleiding

De leden van de VVD-fractie lezen dat dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van twee richtlijnen. Welke praktische gevolgen heeft dit wetsvoorstel of betreft het hier voornamelijk een tekstuele wijziging van de wet? Zitten er lidstaatopties bij de implementatie van beide richtlijnen? Zo ja, welke zijn dat en waarom heeft Nederland hier wel of niet voor gekozen, zo vragen deze leden.

2. Implementatiewetgeving

De leden van de VVD-fractie lezen dat de implementatie van deze richtlijnen oorspronkelijk op 20 oktober 2007 en respectievelijk 25 december 2013 gerealiseerd had moeten zijn. Hoe kan het dat Nederland «in de veronderstelling was» dat de in bepaalde bepalingen genoemde rechten en plichten «feitelijke handelingen» betroffen en deze in de regel niet worden geïmplementeerd? Wanneer kwam het bericht van de Europese Commissie dat dit wel in nationale regelgeving moest worden opgenomen? Wat was de redenatie van de Commissie dat dit wel moet gebeuren en is het blijkbaar mogelijk om bijna vijftien jaar te wachten met de volledige implementatie van een richtlijn, zo willen deze leden weten.

De voorzitter van de commissie, Tellegen

De adjunct-griffier van de commissie, De Vrij

Naar boven