35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 11 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2021

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld op 2 februari 2021 (35 718, nr. 9) als volgt te wijzigen:

I

In onderdeel M vervalt in de paragraaf »overig» het eerste onderdeel, luidende:

Brief regering d.d. 18-01-2021 – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de wetenschappelijke toets over het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35 613)

II

In onderdeel M wordt in de paragraaf »overig» een onderdeel toegevoegd, luidende:

Brief regering d.d. 17-12-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M.M. van Toorenburg

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. Post

Naar boven