35 709 Voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond in het Wetboek van Strafrecht op te nemen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44bis

Indien een strafbaar feit wordt begaan met een discriminatoir oogmerk, kan de op dat feit gestelde vrijheidsstraf met een derde worden verhoogd.

B

Artikel 90quater wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Onder discriminatoir oogmerk wordt verstaan het oogmerk om haat tegen of minderwaardigheid van een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun seksuele gerichtheid of hun handicap tot uitdrukking te brengen.

C

In artikel 137c, eerste lid, wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid» en wordt «lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap» vervangen door «handicap».

D

In artikel 137d, eerste lid, wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid» en wordt «lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap» vervangen door «handicap».

E

In artikel 137c, eerste lid, onder 1, wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» telkens vervangen door «seksuele gerichtheid» en wordt «lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap» telkens vervangen door «handicap».

F

In artikel 137f wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid» en wordt «lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap» vervangen door «handicap».

G

Artikel 429quater wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «hetero- of homoseksuele gerichtheid» vervangen door «seksuele gerichtheid».

2. In het tweede lid wordt «lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap» vervangen door «handicap».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Naar boven