Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135703 nr. 3

35 703 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 15 maart 2021

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 10 februari 2021 voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij brief van 12 maart 2021 zijn ze door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Lodders

De adjunct-griffier van de commissie, Krijger

1

Kunt u aangeven hoeveel personeel vanaf maart 2020 tot nu toe is omgeschoold voor de arbeidsmarkt in de zorg?

Antwoord:

Voor iedereen die zich wil laten omscholen voor een baan in de zorg bestaan verschillende mogelijkheden via reguliere opleiders zoals het ROC en de hbo-instellingen. Er is geen zicht op hoeveel personen vanaf maart 2020 tot nu zijn omgeschoold voor de zorg via deze reguliere mogelijkheden.

In het begin van de crisis is de Nationale Zorgklas opgericht. De Nationale Zorgklas biedt crisisscholing in de vorm van korte online en modulaire opleidingen. Deze trainingen zijn gericht op het aanleren van een aantal basisvaardigheden aan mensen zonder zorgachtergrond. Daarmee kunnen zij tijdens de crisis in ondersteunende functies in zorgorganisaties aan de slag. De trainingen en opleidingen worden verzorgd door het ROC en private opleiders. Via de Nationale Zorgklas zijn vanaf maart 2020 tot aan begin februari 2021 3091 deelnemers gecertificeerd.

2

Hoe hoog is de vaste vergoeding per sneltest die bedrijfsartsen en arbodiensten ontvangen?

Antwoord:

De vergoeding die aan de bedrijfsarts of arbodienst wordt betaald voor de afgenomen en geregistreerde sneltesten bedraagt € 61,06.

3

Hoe hoog is de tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die door hen worden gemaakt voor het afnemen van antigeentesten bij hun werknemers? Op basis waarvan wordt deze tegemoetkoming vastgesteld?

Antwoord:

Er is geen directe vergoeding voor werkgevers, zij hebben indirect baat bij de vergoeding aan arbodiensten en bedrijfsartsen (zie het antwoord bij vraag 2).