Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135696 nr. 1

35 696 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 6 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 6 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 6 januari 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede Incidentele Suppletoire Begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

43.382.444

44.199.023

1.444.964

20.500

20.500

5.500

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.947.868

21.730.629

1.262.412

0

0

0

 

Beleidsartikelen

           

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.816.679

4.901.765

4.000

     

06

Hoger beroepsonderwijs

3.647.370

3.699.995

1.213

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.611.382

5.560.930

16

     

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

     

11

Studiefinanciering

4.777.408

4.777.408

1.005.737

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

72.432

72.432

3.167

     

13

Lesgelden

13.997

13.997

247.018

     

14

Cultuur

580.519

1.265.772

494

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

     

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.179

277.179

567

     
               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

22.434.576

22.468.394

182.552

20.500

20.500

5.500

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

12.275.002

12.245.002

10.461

20.500

20.500

5.500

03

Voortgezet onderwijs

8.962.601

9.026.419

7.391

     

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

163.803

163.803

9.000

     

15

Media

1.033.170

1.033.170

155.700