35 686 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

De Minister voor Rechtsbescherming,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

incl. NvW en amendementen

Mutaties

incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.225.302

14.226.633

1.574.110

60.000

60.000

0

               
 

Beleidsartikelen

           

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

0

0

0

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

0

0

0

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.261.393

0

0

0

34

Straffen en Beschermen

2.974.073

2.974.073

83.749

0

0

0

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

287.748

287.748

2.000

67.200

67.200

0

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Apparaat Kerndepartement

472.402

473.733

19.406

0

0

0

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

0

0

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

0

0

0

Naar boven