Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135685 nr. 2

35 685 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1 januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot verplichtingen en/of betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Kamerbrief Specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket van 18 december 2020.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Ondergrenzen toelichtingen

Voor wat betreft het toelichten van significanteverschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2. Beleidsartikelen

2.1 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2021 incl. ISB, NvW en amendementen

Mutaties 2eISB

Stand 2e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

VERPLICHTINGEN

7.592.899

20.000

7.612.899

0

0

0

0

Waarvan garantieverplichtingen

4.335.000

 

4.335.000

       

Waarvan overige verplichtingen

3.257.899

20.000

3.277.899

       
               

UITGAVEN

3.514.496

20.000

3.534.496

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

39%

 

39%

       
               

Subsidies (regelingen)

2.194.335

20.000

2.214.335

0

0

0

0

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

41.217

 

41.217

       

Eurostars

18.000

 

18.000

       

Bevorderen Ondernemerschap

16.590

 

16.590

       

Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG

25.590

 

25.590

       

Bijdrage aan ROM's

7.330

 

7.330

       

Verduurzaming industrie

36.264

 

36.264

       

Startup-beleid

18.300

 

18.300

       

Urgendamaatregelen industrie

59.500

 

59.500

       

Invest-NL

10.582

 

10.582

       

Tegemoetkoming vaste lasten

1.917.000

20.000

1.937.000

       

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

6.000

 

6.000

       

Omscholing naar tekortsectoren

37.500

 

37.500

       

Overige subsidies

462

 

462

       
               

Leningen

160.000

0

160.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

160.000

 

160.000

       
               

Garanties

307.740

0

307.740

0

0

0

0

BMKB

37.523

 

37.523

       

Groeifaciliteit

8.472

 

8.472

       

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

11.745

 

11.745

       

Garantie Ondernemingsfinanciering (Corona)

250.000

 

250.000

       
               

Opdrachten

10.998

0

10.998

0

0

0

0

Onderzoek en opdrachten

3.766

 

3.766

       

Caribisch Nederland

1.296

 

1.296

       

Regeldruk

2.271

 

2.271

       

Regiekosten regionale functie

665

 

665

       

Small Business Innovation Research

3.000

 

3.000

       
               

Bijdrage aan agentschappen

110.599

0

110.599

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

110.068

 

110.068

       

Bijdrage Agentschap Telecom

531

 

531

       
               

Bijdrage aan ZBO's/RWT’s

326.810

0

326.810

0

0

0

0

Bijdrage aan TNO

177.836

 

177.836

       

Kamer van Koophandel

123.498

 

123.498

       

Bijdrage aan NWO-TTW

25.476

 

25.476

       
               

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

402.864

0

402.864

0

0

0

0

Internationaal Innoveren

51.986

 

51.986

       

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

166.411

 

166.411

       

TO2 (Deltares, MARIN en NLR)

59.682

 

59.682

       

Topsectoren overig

15.793

 

15.793

       

Ruimtevaart (ESA)

72.104

 

72.104

       

Bijdrage NBTC

9.239

 

9.239

       

Bijdragen organisaties

5.649

 

5.649

       

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

 

10.000

       

EU-cofinanciering JTF

12.000

 

12.000

       
               

Storting begrotingsreserve

1.150

0

1.150

0

0

0

0

Storting reserve BMKB

1.150

 

1.150

       
               

ONTVANGSTEN

153.738

0

153.738

0

0

0

0

BMKB

33.000

 

33.000

       

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

       

Garantie Ondernemings-financiering (GO)

13.000

 

13.000

       

Luchtvaartkrediet-regeling

5.912

 

5.912

       

Rijksoctrooiwet

37.887

 

37.887

       

Eurostars

5.094

 

5.094

       

F-35

8.000

 

8.000

       

Bedrijfssteun

40.000

 

40.000

       

Diverse ontvangsten

2.845

 

2.845

       

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Subsidies

Voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel

De lockdown raakt de verplicht gesloten detailhandel hard. Een deel van de voorraad van deze ondernemers, die in deze periode vaak extra is aangevuld met het oog op de feestdagen, zal bij heropening minder waard zijn of helemaal niet meer verkocht kunnen worden. Omdat de gemaakte kosten voor deze voorraad niet onder de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vallen, heeft het kabinet besloten om mkb-ondernemers in de non-food detailhandel gedeeltelijk tegemoet te komen in deze kosten. Deze tegemoetkoming (Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel) wordt eenmalig verstrekt via een opslag op de TVL in het vierde kwartaal van 2020. De regeling is hetzelfde vormgegeven als de subsidieregeling voorraad- en aanpassingskosten horeca.

Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de uitgaven hoger uitvallen dan de huidige ramingen dan zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beëindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.