35 673 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

Nr. 25 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 13 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel F, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

G

Na artikel 45 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45a Overgangsbepaling verplichting schriftelijke vastlegging werkwijze en vergewisplicht

De uitzondering op de verplichting tot schriftelijke vastlegging bedoeld in artikel 2a, zevende lid en artikel 2b, vijfde lid, geldt de eerste twee jaren na inwerkingtreding van die leden, in afwijking daarvan, voor werkgevers voor wie in de regel ten hoogste 50 werknemers arbeid verrichten.

II

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: INWERKINGTREDING EN VERVALDATUM

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel 45a vervalt twee jaar na inwerkingtreding van die bepaling.

Toelichting

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid wordt in de Arbeidsomstandighedenwet het schriftelijkheidsvereiste met betrekking tot de werkwijze en de vergewisplicht gefaseerd ingevoerd. Het zal de eerste twee jaren na inwerkingtreden nog niet gelden voor werkgevers voor wie in de regel ten hoogste 50 werknemers arbeid verrichten. Nadien geldt deze uitzondering uitsluitend nog voor werkgevers voor wie in de regel ten hoogste 25 werknemers arbeid verrichten. Zo kan werkende weg geleerd worden van mogelijke knelpunten in de uitvoering en wordt voorkomen dat de administratieve lasten het doel van het wetsvoorstel om discriminatie bij werving en selectie te bestrijden, in de weg staan.

Palland


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven