35 669 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Socialen Zaken en Werkgelegenheid (XV), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tabel 1 Wijziging begrotingstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (1e incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

53.673.717

53.723.417

1.837.107

2.516.872

2.516.872

0

               
 

Beleidsartikelen

52.970.774

53.018.620

1.778.346

2.385.872

2.385.872

0

1

Arbeidsmarkt

7.207.349

7.237.680

24.975

2.283.472

2.283.472

0

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.245.719

8.261.204

4.415

102.400

102.400

0

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

0

0

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

0

0

0

5

Werkloosheid

253.616

255.146

0

0

0

0

6

Ziekte en zwangerschap

12.612

12.612

0

0

0

0

7

Kinderopvang

3.558.509

3.558.509

1.546.276

0

0

0

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

0

0

0

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

0

0

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

201.680

0

0

0

11

Uitvoeringskosten

655.858

655.858

0

0

0

0

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

0

0

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

702.943

704.797

58.761

131.000

131.000

0

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

407.222

407.222

58.761

0

0

0

98

Algemeen

25.997

27.851

0

0

0

0

99

Nominaal en onvoorzien

269.724

269.724

0

131.000

131.000

0

Naar boven