35 668 Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

E MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 29 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering CO2-reductie wil realiseren door slechts 35% van de capaciteit van kolencentrales te gebruiken;

overwegende, dat door deze maatregel capaciteitstekorten kunnen ontstaan, die kunnen worden weggewerkt door onder andere biomassa te stoken;

constaterend, dat de uitstoot door stook van biomassa niet wordt meegeteld, waardoor de daadwerkelijke reductie van CO2 niet wordt gerealiseerd;

roept de regering op de capaciteitstekorten alleen weg te werken met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2, en derhalve niet met houtige biomassa voor zover de CO2 uitstoot daarvan niet wordt meegerekend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Van Dijk

Gerkens

Kluit

Dessing

Van der Linden

Koffeman

Crone

Naar boven