35 667 Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 31 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III wordt na «van de Participatiewet» ingevoegd «vervalt «voor zover het het recht op bijzondere bijstand betreft,»,» en wordt voor «en wordt» ingevoegd «wordt voor «na ontslag van alle rechtsvervolging» ingevoegd «voor zover het het recht op bijzondere bijstand betreft,»,».

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement te regelen dat bij gedwongen opname het recht op algemene bijstand behouden blijft. Zo wordt voorkomen dat mensen die gedwongen geholpen worden met hun geestelijke problemen na behandeling financiële problemen overhouden.

Voor personen die, na ontslag van alle rechtsvervolging, TBS met dwangverpleging hebben opgelegd gekregen blijft het bestaande regime in stand. Zij behouden recht op bijzondere bijstand, maar niet op algemene bijstand. Deze situatie wijkt namelijk op belangrijke punten af. Zo is de duur van de TBS onzeker, doorgaans langer, in sommige gevallen zelfs levenslang, en is er doorgaans vanwege voorarrest geen sprake van een acute situatie. Daarnaast is er voorzien is een specifieke kleed- en zakgeldregeling gedurende de TBS. Extra financiële middelen vraagt in deze situatie om een afweging in een individueel geval. De bijzondere bijstand is daartoe een geschikter middel dan algemene bijstand.

Kwint Westerveld Kuiken Agema Pouw-Verweij

Naar boven