Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135667 nr. 23

35 667 Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel J, onder 2, wordt in het voorgestelde tweede lid na «zo spoedig mogelijk» ingevoegd «, doch uiterlijk binnen 48 uur,».

Toelichting

In een situatie waarin het zorgplan redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien of in een noodsituatie die zich voordoet in de periode dat nog geen zorgplan is vastgesteld, kan op grond van dit wetsvoorstel onvrijwillige zorg uitsluitend worden verleend als de zorgverantwoordelijke daartoe een beslissing heeft genomen. Als deze beslissing van de zorgverantwoordelijke niet meteen schriftelijk kan worden genomen, moet op grond van dit wetsvoorstel deze beslissing alsnog zo spoedig mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit amendement regelt dat het schriftelijk vastleggen van deze beslissing zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur moet plaatsvinden.

De indieners vinden het belangrijk voor de rechtspositie van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordigers, en het toezicht door de IGJ, dat alle onvrijwillige zorg, dus ook acute onvrijwillige zorg, zo spoedig mogelijk wordt geregistreerd. Juist omdat de Wzd geen onderscheid maakt tussen lichte of zware vormen van onvrijwillige zorg en dat ook geldt in acute situaties, vinden de indieners het te ver gaan om hier geen termijn voor te stellen. De zorgverantwoordelijke is immers verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en begeleiden van het zorgplan. Juist bij zwaardere vormen van onvrijwillige zorg, het werken met zzp-ers in de zorg of vervangende krachten is het van belang dat er een schriftelijke beslissing is van de zorgverantwoordelijke die zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, op schrift wordt vastgelegd.

Van den Berg Van der Laan Pouw-Verweij


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.