Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135667 nr. 20

35 667 Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

In artikel 4:1, eerste lid, wordt «zestien jaar» vervangen door «twaalf jaar».

Toelichting

In een zelfbindingsverklaring wordt opgenomen onder welke omstandigheden vormen van verplichte zorg moet worden verleend wanneer daar noodzaak toe is. De patiënt kan er zo voor zorgen dat de voor de patiënt minst erge verplichte zorg wordt toegepast in situaties die te voorzien zijn op grond van eerdere ervaringen. De indiener is van mening dat ook 12- tot en met 15-jarigen recht zouden moeten hebben op het opstellen van een zelfbindingsverklaring. Het is immers van groot belang dat verplichte zorg niet onnodig extra leed veroorzaakt. Door de leeftijdsgrens van 16-jaar naar 12-jaar te verlagen valt het recht op een zelfbindingsverklaring ook in lijn met de leeftijdsgrens in het jeugdstrafrecht.

Westerveld