Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135663 nr. B

35 663 Staat van de Europese Unie 2021

B BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2021

In de bijlage bij deze brief treft u aan het concept van het Europese werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer. De conceptlijst is tot stand gekomen op basis van achtereenvolgens de inbreng van fracties en commissies in deze Kamer in het proces van prioritering uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie. Daarbij zijn ook de kabinetsappreciatie en de prioritaire selectie door de Tweede Kamer in ogenschouw genomen.

De commissie EUZA stelt voor de lijst plenair vast te stellen. Na plenaire vaststelling zal de Minister van Buitenlandse Zaken, alsmede de Voorzitter van de Tweede Kamer hiervan in kennis worden gesteld.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M.G.H.C. Oomen-Ruijten

Concept Europees Werkprogramma Eerste Kamer 2021

Nr

Titel

Toelichting

Verantwoordelijke Commissie(s)

Een Europese Green Deal

1

Pakket Fit for 55

a) Herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), inclusief zeevaart, luchtvaart en Corsia, en een voorstel voor ETS als eigen middelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

b) Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) en een voorstel voor CBAM als eigen middelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

c) Verordening inzake de verdeling van de inspanningen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 192, lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2021)

d) Wijziging van de richtlijn betreffende hernieuwbare energie om uitvoering te geven aan de ambitie van de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 (wetgeving, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 2e kwartaal 2021)

e) Wijziging van de richtlijn betreffende energie-efficiëntie om uitvoering te geven aan de ambitie van de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 2e kwartaal 2021)

f) Wijziging van de verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 192, lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2021)

g) Vermindering van methaanemissies in de energiesector (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 192 en 194 VWEU, 2e kwartaal 2021)

h) Herziening van de energiebelastingrichtlijn (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

i) Herziening van de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 2e kwartaal 2021)

j) Herziening van de verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 192, lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2021)

k) Herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 4e kwartaal 2021)

l) Herziening van het derde energiepakket voor gas (Richtlijn 2009/73/EU en Verordening (EG) nr. 715/2009) om concurrerende koolstofvrije gasmarkten te reguleren (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 4e kwartaal 2021)

EZK/LNV en IWO

BIZA/AZ: (k) (Herziening van de richtlijn betreffende de energie-prestatie van gebouwen)

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

2

Datapakket

a) Datawet (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2021)

b) Evaluatie van de databankrichtlijn (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 3e kwartaal 2021)

J&V

3

Digitale heffing

Digitale heffing en een voorstel voor een digitale heffing als eigen middelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

FIN

4

Een betrouwbare en beveiligde Europese e-ID

Een betrouwbare en beveiligde Europese e-ID (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 1e kwartaal 2021)

BIZA/AZ

Een economie die werkt voor de mensen

5

Voltooiing van de bankenunie

Herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2021)

FIN

Een sterker Europa in de wereld

6

Onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd

Mededeling over de alomvattende aanpak van onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2021)

OCW

Bevordering van onze Europese levenswijze

7

Biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling in Europa

Voorstel tot oprichting van een nieuw Europees agentschap voor biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2021)

VWS, OCW

8

Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 114 en 168 VWEU, 4e kwartaal 2021)

VWS

9

Vervolginitiatieven in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact

a) EU-actieplan tegen migrantensmokkel (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2021)

b) Een nieuwe strategie voor vrijwillige terugkeer en re-integratie (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2021)

I&A/JBZ

10

Schengenpakket

a) Strategie voor de toekomst van Schengen (niet-wetgevend, 2e kwartaal 2021)

b) Wijziging van de richtlijn tot vaststelling van het Schengenevaluatiemechanisme (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 70 VWEU, 2e kwartaal 2021)

c) Herziening van de Schengengrenscode (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 77 VWEU, 2e kwartaal 2021)

d) Digitalisering van visumprocedures (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 77 VWEU, 4e kwartaal 2021)

I&A/JBZ

11

Follow-up van de EU-veiligheidsstrategie

a) Mededeling over een EU-agenda voor de aanpak van de georganiseerde misdaad (2021–2025) (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021)

b) Wetgeving voor een doeltreffende aanpak van seksueel misbruik van kinderen online (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 2e kwartaal 2021)

c) EU-agenda voor terrorismebestrijding: voorkomen, beschermen, reageren, anticiperen (niet-wetgevend, 3e kwartaal 2021)

d) Herziening van de richtlijn betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 82 en 83 VWEU, 4e kwartaal 2021)

e) Voorstel tot modernisering van de bestaande samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU met behulp van een EU-code voor politiesamenwerking (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 4e kwartaal 2021)

f) Voorstel voor een richtlijn betreffende bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 87 VWEU, 4e kwartaal 2021)

J&V

12

Herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen (REFIT)

In aansluiting op de geschiktheidscontrole van 2019 met betrekking tot legale migratie strekt deze herziening ertoe de richtlijn betreffende langdurig ingezetenen doeltreffender te maken, met name wat betreft mobiliteitsrechten binnen de EU.

Geplande vaststellingstermijn: 3e kwartaal 2021; wetgevend; rechtsgrondslag: artikel 79, lid 2, VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden verricht.

I&A/JBZ

13

Herziening van Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning (REFIT)

In aansluiting op de geschiktheidscontrole van 2019 met betrekking tot legale migratie strekt deze herziening ertoe het toepassingsgebied van de richtlijn te vereenvoudigen en te verduidelijken alsook de voorwaarden voor toelating en verblijf van laaggeschoolde en middelhoog opgeleide werknemers minimaal te harmoniseren.

Geplande vaststellingstermijn: 4e kwartaal 2021; wetgevend; rechtsgrondslag: artikel 79, lid 2, VWEU. Er zal een effectbeoordeling worden verricht.

I&A/JBZ

Een nieuwe impuls voor Europese democratie

14

Rechten van kinderen

EU-strategie voor de rechten van het kind (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021)

VWS

15

Transparantie- en democratiepakket

a) Herziening van het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 224 VWEU, 3e kwartaal 2021)

b) Grotere transparantie op het gebied van betaalde politieke reclame (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikelen 114 en 224 VWEU, 3e kwartaal 2021)

c) Herziening van de richtlijn van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 22 VWEU, 4e kwartaal 2021)

d) Herziening van de richtlijn van de Raad tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 22 VWEU, 4e kwartaal 2021)

e) Initiatief tegen misbruik van procesrecht ten aanzien van journalisten en rechtenbeschermers (wetgevend of niet-wetgevend, 4e kwartaal 2021)

EUZA

16

EU-strategie voor personen met een handicap

Strategie voor de rechten van personen met een handicap (niet-wetgevend, 1e kwartaal 2021)

J&V, VWS