35 633 Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

F MOTIE VAN HET LID KLUIT C.S.

Voorgesteld 14 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de kleine draadgazen kooien uit de nertsenhouderij indruisen tegen de intrinsieke waarde van het dier zoals ook vastgelegd in art. 1.3 en specifiek ook een beperking vormt van het vertonen van natuurlijk gedrag conform art. 1.3 lid 3 sub e,

Overwegende dat het hergebruiken van de draadgazen kooien van nertsenhouderij mogelijk gebruikt kunnen worden voor andere diersoorten bij het ombouwen van het bedrijf,

Verzoekt de regering om ambitieuze dierenwelzijncriteria onderdeel te maken van de toekomstige

ombouwregeling voor pelsdierhouderijen zoals de subsidie Pelsdierhouderij en toekenning

afhankelijk te maken van een verbod op draadgazen kooien bij ombouwen van het bedrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kluit

Janssen

Recourt

Naar boven