35 628 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de top van de publieke en semipublieke sector;

constaterende dat de adviesgroep-Vinkenburg een aantal aanbevelingen doet om hier verandering in aan te brengen;

overwegende dat een meer evenredige verdeling bijdraagt aan kansengelijkheid;

van mening dat de publieke en semipublieke sector het goede voorbeeld dienen te geven als het aankomt op de vertegenwoordiging van vrouwen in de top;

verzoekt de regering, voor 1 juni 2021 de aanbevelingen van de adviesgroep, zoals een streefcijferregeling, verder uit te werken zodat een volgend kabinet hier uitvoering aan kan geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Özütok

Van den Hul

Naar boven