Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135626 nr. 17

35 626 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN BOUCHALLIKH

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland niet beschikt over genoeg duurzame bronnen voor biobrandstof;

constaterende dat Nederland door dit tekort grondstoffen moet importeren;

overwegende dat ngo's waarschuwen dat de import van grondstoffen ILUC-risico's en mensenrechtenschendingen en landroof in de hand kunnen werken;

verzoekt de regering, om deze externe risico's actief te monitoren, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Bouchallikh