Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135626 nr. 13

35 626 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS

Ontvangen 20 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet, de krachtens deze wet vastgestelde algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling in de praktijk.

Toelichting

Indiener vindt het van belang dat dit wetsvoorstel en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling binnen drie jaar na inwerkingtreding van deze wet geëvalueerd worden. Dit wetsvoorstel en de daarbij behorende lagere wetgeving ziet op een markt snel in ontwikkeling. Het is daarbij van belang zicht te krijgen hoe dit voor de praktijk uitwerkt.

Geurts