Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135626 nr. 11

35 626 Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS

Ontvangen 19 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Q, komt onderdeel 2 te luiden:

2. Onderdeel d komt te luiden:

  • d. kunnen regels worden gesteld voor het geaggregeerd inboeken van elektriciteit.

Toelichting

Met dit amendement wordt met een «kan-bepaling» de mogelijkheid geboden tot geaggregeerde invoering van elektriciteit in het Register Energie Vervoer (REV). Op dit moment wordt elektriciteit, in tegenstelling tot biobrandstoffen, voor het overgrote deel niet ingeboekt in het REV. Administratieve en financiële drempels zorgen ervoor dat laadpunten thuis, in parkeergarages, bij winkels en op het werk niet ingeboekt kunnen worden. Zonder dit amendement creëert voorliggend wetsvoorstel het risico van een ongelijk speelveld in de snel ontwikkelende markt voor het laden van elektrische voertuigen. Dit amendement biedt de mogelijkheid om dit te voorkomen. In de eventuele nadere regels zou naar Duits voorbeeld geregeld kunnen worden dat kleine laadpunten geaggregeerd een derde partij de machtiging geven om de administratieve handelingen voor het inboeken over te nemen.

Grinwis